11 Replies Latest reply on Jan 5, 2014 4:02 PM by intet

    ANO ANG MAGANDANG PHONE SA GLOBE

    intet

      ANO ANG MAGANDANG PHONE SA GLOBE NA CHEAPER PRICE AND AFFORDABLE 

      AT THE SAME TIME GOOD QUALITY